Privacyverklaring van de CV Wind voor "A"

De CV Wind voor “A” verwerkt persoonsgegevens 1 overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij onze aandeelhoudersadministratie via e-mail of telefonisch op het nummer 03 206 02 20.

Verwerkingsdoeleinden

De CV Wind voor “A” verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens met volgende doelen:

 • de administratie van uw aandeelhouderschap
 • u te contacteren indien u hiervoor het initiatief hebt genomen
 • om met u te communiceren ivm alle aangelegenheden die verband houden met uw aandeelhouderschap
 • om met u te communiceren omtrent de doelen van de coöperatie waaronder sensibilisatie rond hernieuwbare energie
 • om met u te communiceren met betrekking tot eventuele coöperatieve voordelen waar u van kan gebruikmaken
 • het correct afhandelen van uw betaling(en) of betalingen aan u
 • de financiële administratie van de CV

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgronden:

 • toestemming
 • noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die uw toetreding als coöperant inhoudt
 • noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen mbt aandeelhouderschap
 • In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming, heeft u als betrokkene steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Uw gegevens worden door de CV Wind voor “A” enkel ter beschikking gesteld van derden die contractueel met de CV Wind voor “A” verbonden zijn in het kader van:

 • het beheer van de aandeelhoudersadministratie van de CV
 • u te contacteren indien u hiervoor het initiatief hebt genomen
 • het stellen van de nodige handelingen met betrekking tot de nalatenschap bij een eventueel overlijden
 • om met u te communiceren ivm alle aangelegenheden die verband houden met uw aandeelhouderschap
 • om met u te communiceren omtrent de doelen van de coöperatie waaronder sensibilisatie rond hernieuwbare energie
 • u te informeren met betrekking tot coöperatieve voordelen
 • te voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot uw aandeelhouderschap
 • het correct afhandelen van uw betaling(en) of betalingen aan u
  De CV Wind voor “A” doet hiervoor beroep op het aanbod omtrent coöperatieve dienstverlening van Hefboom vzw en op VLEEMO nv voor zaken die betrekking hebben op de financiële administratie.

De CV Wind voor “A” heeft met deze derden verwerkingsovereenkomsten afgesloten waarin afspraken gemaakt worden met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en waarin garanties gegeven worden met betrekking tot het nemen van de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

De CV Wind voor “A” en de door haar aangestelde derden kunnen bovenstaande gegevens gebruiken om met u te communiceren conform de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden en dit tot zolang u een financiële relatie met de CV Wind voor “A” onderhoudt, tot zolang u hiervoor uw toestemming geeft of tot zolang wettelijke verplichtingen dit rechtvaardigen.

Bewaarperiode

De informatie wordt door de CV Wind voor “A” bewaard tot 31 december van het 10de jaar na het jaar waarin de coöperant is uitgetreden, of tot zolang wettelijke bepalingen in het kader van het beheer van het aandeelhoudersregister hiertoe verplichten. Daarna wordt de informatie geanonimiseerd.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze:

 • (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn,
 • ze laten verwijderen,
 • de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
  Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de betrokkene gevraagd om:
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres:
  • contact op te nemen via het nummer: 03 206 02 20

Direct marketing

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - ).

Wijziging privacy policy

De CV Wind voor “A” kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 15/06/2019.


1“persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;